பேச்சுப் போட்டி

அன்புடைய எஸ்ஆர்எம் இராமாபுர வளாக  மாணவர்களே!!! நம் பல்கலைக்கழகத்தில் பாரதி விழாவை  முன்னிட்டு 9.12.2021 அன்று பேச்சுப் போட்டியில்   மனதில் உறுதி வேண்டும் மற்றும் இனி ஒரு விதி செய்வோம் , என்ற தலைப்பில்  நடக்க உள்ள (Oratorical competition) போட்டிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம்  தங்கள் பெயரை முன் பதிவு செய்து உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தி சான்றிதழை அள்ளிச் செல்லுமாறு  கேட்டுக்கொள்கிறோம் பாரதியை அறிவோம்: பண்பால்  உயர்வோம்  (பங்கேற்போர் அனைவருக்கும் மின் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்) பதிவிற்கு

கவிதை போட்டி

அன்புடைய எஸ்ஆர்எம் இராமாபுர வளாக  மாணவர்களே!!! நம் பல்கலைக்கழகத்தில் பாரதி விழாவை  முன்னிட்டு 7.12.2021 அன்று கவிதை போட்டியில் – அச்சம் தவிர் மற்றும் பாரதி இங்கு வந்தால், என்ற தலைப்புகளில்  நடக்க உள்ள (kavithai potti) போட்டிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம்  தங்கள் பெயரை முன் பதிவு செய்து உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தி சான்றிதழை அள்ளிச் செல்லுமாறு  கேட்டுக்கொள்கிறோம்  பாரதியை அறிவோம்: பண்பால்  உயர்வோம்  (பங்கேற்போர் அனைவருக்கும் மின் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்) பதிவிற்கு

பாட்டுப் போட்டி

அன்புடைய எஸ்ஆர்எம் இராமாபுர வளாக மாணவர்களே!!! நம் பல்கலைக்கழகத்தில் பாரதி விழாவை  முன்னிட்டு 8.12.2021 அன்று பாட்டுப் போட்டியில்   பாரதியார் பாடல்கள் மற்றும் தேச பக்தி பாடல்கள், என்ற தலைப்பில்  நடக்க உள்ள (Singing competition) போட்டிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம்  தங்கள் பெயரை முன் பதிவு செய்து உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தி சான்றிதழை அள்ளிச் செல்லுமாறு  கேட்டுக்கொள்கிறோம் பாரதியை அறிவோம்: பண்பால்  உயர்வோம்  (பங்கேற்போர் அனைவருக்கும் மின் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்) பதிவிற்கு

ஓவியப் போட்டி

அன்புடைய எஸ்ஆர்எம் இராமாபுர வளாக மாணவர்களே!!! நம் பல்கலைக்கழகத்தில் பாரதி விழாவை  முன்னிட்டு 6.12.221 அன்று ஓவியப் போட்டியில்  என் தேசம் என் பார்வை, என்ற தலைப்பில்  நடக்க உள்ள (drawing competition) போட்டிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம்  தங்கள் பெயரை முன் பதிவு செய்து உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தி சான்றிதழை அள்ளிச் செல்லுமாறு  கேட்டுக்கொள்கிறோம்  பாரதியை அறிவோம்: பண்பால்  உயர்வோம்  (பங்கேற்போர் அனைவருக்கும் மின் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்) பதிவிற்கு

E-Poster Competition

Greetings  Association of Chemistry Teachers (ACT) Mumbai, in association with SRMIST, Ramapuram Campus Invites you to participate in the E-Poster Competition Topics 1) Sustainable Chemistry for Green World 2) Carbon Capture and Storage Event Date: 03-12-2021 Time: 4:00 to 6:00pm Participants: U.G, P.G students and Research Scholars Register for Free Winners will get Merit Certificate and…

Inauguration of Virtual International Conference on Chemical Research for Sustainable Development

INTERNATIONAL VIRTUAL  CONFERENCE ON CHEMICAL RESEARCH FOR SUSTAINABLE DEVELOPEMENT Organized by the Department of Chemistry SRMIST, Ramapuram The Department of Chemistry, SRM Institute of Science and Technology, Ramapuram organized the Inauguration of Virtual International Conference on Chemical Research for Sustainable Development (ICCRSD-2021) on 24.9.21 from 10.00 am to 11.00 am. Dr.Helen P.Kavitha, HOD and Convener…

INTERNATIONAL VIRTUAL CONFERENCE ON CHEMICAL RESEARCH FOR SUSTAINABLE DEVELOPEMENT

INTERNATIONAL VIRTUAL  CONFERENCE ON CHEMICAL RESEARCH FOR SUSTAINABLE DEVELOPEMENT Organized by the Department of Chemistry SRMIST, Ramapuram Date:  24th and 25th September 2021 DAY 1-24.9.21 Technical Session-I Dr.S.P.Singh, Controller of Examinations of A.N.College, Patna was the chair person for the first Technical Session of the Conference. Dr.Santiago Gomez Ruiz, Professor of Inorganic Chemistry, Department of…