பாரிவேந்தர் மாணவர் தமிழ்மன்றம் நூல் கலந்துரைய்டல் நிகழ்வு

பாரிவேந்தர் மாணவர் தமிழ்மன்றம் நூல் கலந்துரையாடல் நிகழ்வு வாசகர் வட்டம்நூல்: எனது இந்தியா ஆசிரியர்: எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் தேதி: 28.04.2021 நேரம்: மாலை 03.00 மணி.